ด้านการบริการพื้นฐาน

1.ที่ตั้งอาณาเขต

สำนักงานเทศบาลตำบลเนินพระ ตั้งอยู่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง (หลังเก่า) ถนนสุขุมวิทตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

  • ทิศเหนือ ติดต่อตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  • ทิศตะวันออก ติดต่อเทศบาลนครระยอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  • ทิศใต้ ติดต่อทะเลอ่าวไทย อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  • ทิศตะวันตก ติดต่อเทศบาลเมืองมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
  • เนื้อที่ 12.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 7,812.5 ไร่

ตำบลเนินพระมีสภาพทางกายภาพที่เป็นที่ราบต่ำสลับดินลูกเนินตลอด มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเหลืออยู่ 277 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา มีลำคลองไหลผ่าน 2 สาย
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ
ลักษณะทางภูมิอากาศ มีสภาพร้อนชื้น
1.4 ลักษณะของดิน
พื้นที่ดั้งเดิมมีลักษณะเป็นพื้นที่ดินปนทราย
1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ
มีลำคลองในพื้นที่
- คลองน้ำหู หมู่ที่ 3,5,6 - คลองทับมา หมู่ที่ 1,3
- คลองหาดซุง หมู่ที่ 1,3 - คลองปึก หมู่ที่ 2,4,7
1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้
ป่าในพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณ มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหนองสนม รวม 3 แปลง เนื้อที่รวมประมาณ 580 ไร่ (ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลจากศูนย์ประสานงานจัดการทรัพยากรป่าไม้พื้นที่ระยอง) และมีพื้นที่ป่าชายเลนภายในพื้นที่
แผนที่เทศบาลตำบลเนินพระ
map

2.ด้านการเมืองและการปกครอง
2.1 เขตการปกครอง เทศบาลตำบลเนินพระ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่ โดยแบ่งออกเป็น 8 ชุมชน ดังนี้
1.บ้านทุ่งนอก หมู่ที่ 1 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นางขนิษฐา ละมัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชื่อนายอรรณพ เมืองชล,นางทัศนีย์ แตกฉาน บ้านทุ่งนอก ประกอบด้วยชุมชนทุ่งนอก มีคณะกรรมการชุมชนทุ่งนอก เป็นผู้ช่วยประสานงานต่างๆกับทางเทศบาล
2.บ้านศาลเจ้า หมู่ที่ 2 ตำบลเนินพระอำเภอเมือง จังหวัดระยอง ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายเจริญรัตน์ เนินคีรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายสมชาย ชูเชิด , นายสมบัติ ทรัพย์นาค บ้านศาลเจ้า ประกอบด้วย ชุมชนศาลเจ้า มีคณะกรรมการชุมชนศาลเจ้า เป็นผู้ช่วยประสานงานต่างๆกับทางเทศบาล
3.บ้านหนองสนม หมู่ที่ 3 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายเสริญ วงศ์น้อย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายนิทัศน์ ลิ้มสกุล, นางสาวกัลยาภัสร์ ประวงศ์สิน บ้านหนองสนม ประกอบด้วย ชุมชนหนองสนม มีคณะกรรมการชุมชน เป็นผู้ช่วยประสานงานต่างๆกับเทศบาล
4.บ้านกรอกยายชา หมู่ที่ 4 ตำบลเนินพระอำเภอเมือง จังหวัดระยอง ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นายสมภักดิ์ บำรุงพงษ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางหนูแดง ภูครองตา ,นายชอน สุขเจริญ สารวัตรกำนัน นางพนิตนาฏ ตันติเวชวุฒิกุล ,นายนนทพัทธ์ วังเวง บ้านกรอกยายชา ประกอบด้วย ชุมชนกรอกยายชาพัฒนา ,ชุมชนหาดสุชาดา โดยมีคณะกรรมการชุมชน เป็นผู้ช่วยประสานงานต่างๆกับทางเทศบาล
5.บ้านหนองสีโต้ง หมู่ที่ 5 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นางรัชนี นาคะบุตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นางจิดาภา ดาวเรืองศรี ,นายบุญรอด หอมหวล บ้านหนองสีโต้ง ประกอบด้วย ชุมชนริมคลอง โดยมีคณะกรรมการชุมชนริมคลองเป็นผู้ช่วยประสานงานต่างๆกับทางเทศบาล
6.บ้านโขดหิน หมู่ที่ 6 ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง กำนัน ชื่อ นางกิตต์ธัญญา จิตรดล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชื่อ นางวริศรา ชาลี,นายบุญลือ อินสาคร บ้านโขดหิน ประกอบด้วย ชุมชนโขดหิน โดยมีคณะกรรมการชุมชนโขดหิน เป็นผู้ช่วยประสานงานต่างๆกับทางเทศบาล
7.บ้านแหลมสงวน หมู่ที่ 7 ตำบลเนินพระอำเภอเมือง จังหวัดระยอง ผู้ใหญ่บ้าน นายบุญเลิศ แก่นสาร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายจรูญ วังเกษมสุข ,นายจำเริญ พืชพันธุ์ บ้านแหลมสงวน ประกอบด้วย ชุมชนแหลมสงวน โดยมีคณะกรรมการชุมชนแหลมสงวนเป็นผู้ช่วยประสานงานต่างๆกับทางเทศบาล2.2 การเลือกตั้ง มีจำนวนสมาชิกสภา 12 คน แบ่งเขตการเลือกตั้งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบไปด้วยหมู่ที่ 4, 5, 6 และ 7 เขตเลือกตั้งที่ 2 หมู่ที่ 1, 2 และ 3

4.สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา

ประชากรส่วนใหญ่มีการศึกษาค่อนข้างสูงเนื่องจากพื้นที่เทศบาลตำบลเนินพระเป็นชุมชนเมือง ประชากรในชุมชนจึงค่อนข้างได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง โรงเรียนรัฐบาล

- โรงเรียนอนุบาลระยองวัดหนองสนม - โรงเรียนวัดกรอกยายชา

- ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โรงเรียนเอกชน

- โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง - โรงเรียนอนุบาลปิยะอาทร - โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง - พุทธชาดเนอร์สเซอร์รี่

- ประยูรรัตน์เนอร์สเซอร์รี่

4.2 สาธารณสุข

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนินพระ

- สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

- โรงพยาบาลกรุงเทพระยอง

- คลินิก 5 แห่ง

- บุคลากรทางการแพทย์ อสม. จำนวน 165 คน

4.3 อาชญากรรม พื้นที่เทศบาลตำบลเนินพระมีประชากรอาศัยอยู่ค่อนข้างมาก รวมทั้งประชากรแฝงในพื้นที่ จึงค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของอาชญากรรม ยาเสพติด ซึ่งเทศบาลตำบลเนินพระร่วมกับฝ่ายปกครองร่วมกันตั้งด่านตรวจและเฝ้าระวังปัญหาต่างๆเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดอัตราการเกิดปัญหาดังกล่าว

4.4 ยาเสพติด

ร่วมกันกับฝ่ายปกครองเพื่อตรวจตราและป้องกันปัญหายาเสพติดให้ลดน้อยลง อย่างต่อเนื่อง

4.5 การสังคมสงเคราะห์ เทศบาลตำบลเนินพระมีการจัดตั้งในส่วนของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 987 คน เบี้ยคนพิการ จำนวน 134 คน เบี้ยผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 14 คน ซึ่งเป็นการสงเคราะห์คนในพื้นที่ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

5.ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง มีรถโดยสารประจำทางผ่านภายในชุมชน จำนวน 1 สาย และ ผ่านสุขุมวิท หลายสายทาง ซึ่งพื้นที่เทศบาลตำบลเนินพระ ติดกับถนนสุขุมวิท ซึ่งเป็นทางสายหลัก จึงมีปริมาณสายทางรถที่ค่อนข้างสะดวกในการสัญจร

5.2 การไฟฟ้า มีไฟฟ้าใช้ค่อนข้างครอบคลุมพื้นที่ ถือได้ว่าทุกครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ ซึ่งสำนักงานการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคจังหวัดระยองตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลตำบลเนินพระ

5.3 การประปา มีประปาใช้ค่อนข้างครอบคลุมพื้นที่ แทบทุกครัวเรือน

5.4 โทรศัพท์

มีระบบเครือข่ายโทรศัพท์ครอบคลุมพื้นที่

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์

ระบบการขนส่งไปรษณีย์ การสื่อสาร ระบบขนส่งต่างครอบคลุมพื้นที่

6.ระบบเศรษฐกิจ
6.1 การเกษตร มีพื้นที่เกษตรกรรมค่อนข้างลดลง ชาวบ้านดั้งเดิมประกอบอาชีพการทำสวนมะม่วง แต่ปัจจุบันลดจำนวนลงค่อนข้างมาก เปลี่ยนพื้นที่ต่างๆเป็นชุมชนเมือง กลายเป็นพื้นที่อยู่อาศัย หมู่บ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีพื้นที่เชื่อมต่อกับเขตอุตสาหกรรมมาบตาพุด

6.2 การประมง พื้นที่เทศบาลเนินพระ มีพื้นที่ติดชายทะเล ในพื้นที่หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 มีการประกอบอาชีพประมงชายฝั่ง โดยพื้นที่ชุมชนหาดสุชาดา มีการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน และนำผลผลิตที่ได้จำหน่ายให้นักท่องเที่ยว ทำให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

6.3 การปศุสัตว์ มีการเลี้ยงสัตว์พื้นเมืองเช่น เลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ ตามบ้านเรือน แต่มิได้เลี้ยงเป็นอาชีพหลัก ซึ่งมีจำนวนค่อนข้างน้อย เนื่องจากพื้นที่กลายเป็นที่อยู่อาศัยและเปลี่ยนเป็นชุมชนเมือง

6.4 การบริการ

- โรงแรม 8 แห่ง (ลีลาวดี,ลิตเติ้ลปาร์ค,พาวีน่า,แคนทารี่เบย์,หาดแสงจันทร์,ฮัพเดอะลีฟ,เดอะเนค,ชมดาว)

- ร้านอาหาร 9 แห่ง (ไก่หุบบอน,เจ๊หวานซีฟู้ด,แสงจันทร์ซีฟู้ด,เดอะเบย์,เธอราคอตต้า,

สวนอาหารกฤษณี,หมูย่างอร่อยจัง,ร้านเพื่อนอีสาน,ครัว อบจ.)

- ห้องเช่า/ห้องแถว 220 แห่ง

- ตลาดนัด/ตลาดโต้รุ่ง 4 แห่ง (แม่กิมเฉียง,ป้าแจ๋ว,แม่ไสว,หน้าโรงพยาบาล)

6.5 การท่องเที่ยว

1.หาดแสงจันทร์-สุชาดา หมู่ที่ 2 ถนนเลียบชายฝั่ง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปัจจุบันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เพราะอยู่ในตัวเมือง ซึ่งลักษณะของชายหาดที่ค่อนข้างยาวโดยเชื่อมต่อกับหาดสุชาดาและมีเขื่อนหินที่เป็นสัญลักษณ์ของหาดแสงจันทร์ที่แตกต่างจากที่อื่น และมีศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลเนินพระ ไว้คอยดูแล รักษาความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว มีโรงแรม รีสอร์ท บ้านพัก ร้านอาหาร ไว้บริการ

2.วัดกรอกยายชา หมู่ที่ 4ถนนกรอกยายชา ตำบลเนินพระ สำหรับประวัติความเป็นมาของชื่อวัดกรอกยาชานั้น ก็มาจากชื่อหมู่บ้านกรอกยายชา โดยเดิมทีหมู่บ้านไม่มีชื่อเรียกหา ทว่าหมู่บ้านแห่งนี้มียายเดินช้าอยู่คนหนึ่ง ชาวบ้านจึงเรียกกันติดปากว่า บ้านกรอกยายชา เพราะเพี้ยนมาจากคำว่า ยายเดินช้า นั่นเอง

3.วัดหนองสนม หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ เดิมวัดนี้มีชื่อว่า “วัดจันทนาวารี” ตั้งหันหน้าไปทางทิศเหนือซึ่งเป็นหนองน้ำที่ชาวบ้านเรียกว่า “หนองสีจันทน์” เพราะเมื่อสมัยเริ่มสร้างวัดพื้นที่แถบนี้ยังเป็นป่าดงเปลี่ยวมีต้นจันทน์ขึ้นอยู่บ้าง และมีทางสาธารณผ่านระหว่างหนองน้ำกับที่ตั้งวัด ตามคำบอกเล่าของคนรุ่นก่อน เล่าต่อกันมาว่าเมื่อสมัยที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชยกทัพมาตีเมืองจันทบุรี ก่อนจะยกทัพเข้าตัวเมืองระยอง ได้หยุดพักทัพและไพร่พลที่ใกล้ ๆ บริเวณนี้ ชาวบ้านในละแวกนี้ยังได้พากันสนับสนุนด้านเสบียงอาหารตามฐานะ และหนองน้ำแห่งนี้ก็เป็นที่สรงสนาน (อาบน้ำ) ของเหล่าไพร่พลและนางสนมกำนัลที่ตามเสด็จ ต่อมาจึงมีชื่อเรียกใหม่ว่า “หนองสนม” รวมทั้งชื่อหมู่บ้านก็เปลี่ยนมาเรียกขานกันว่าบ้านหนองสนมพร้อมกับเรียกชื่อวัดว่า “วัดหนองสนมจันทนาวารี” และได้ปรับปรุงย้ายหันหน้าวัดไปทางทิศใต้ ภายหลังจากที่ทางการตัดถนนสุขุมวิทผ่านแล้ว ต่อมาเมื่อกรมการศาสนาได้ปรับเปลี่ยนชื่อวัดให้พ้องกับชื่อหมู่บ้าน จึงเหลือเพียง วัดหนองสนม เพื่อให้พ้องกับหมู่บ้านหนองสนม จนถึงปัจจุบัน

6.6 อุตสาหกรรม โดยรวมพื้นที่เทศบาลตำบลเนินพระไม่มีอุตสากรรมหลักแต่อย่างไร มีเพียงอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือในพื้นที่หมู่ที่ 4

6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

- สถานบริการน้ำมัน/แก๊ส จำนวน 4 แห่ง (เอสโซ่,ปตท.,รักชูก้าสาขาสุขุมวิท,รักชูก้าสาขาราชชุมพล)

- ร้านค้าทั่วไป 420 ร้าน

- อพาร์ทเมนท์ 7 แห่ง (ธัญณัฐ,เปรมศิริ,อารยา,ณัฐปสัน,เจ๊อ้วน,นรากร,ยงยุทธ)

- คอนโดมีเนียม 9 แห่ง (บียอนด์,วรัญญา,รอยัลพีค1,รอยัลพีค 2,ดีคอนโด,บันยัน,เดอะปาร์คแลนด์,พีเอ็มวาย.ศรีสุนทร)

6.8 แรงงาน

พื้นที่เทศบาลตำบลเนินพระมีพื้นที่คาบเกี่ยว ต่อเนื่องกับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ซึ่งเป็นเขตอุตสาหกรรม จึงมีแรงงานอาศัยอยู่ในพื้นที่ค่อนข้างมาก

7 เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน หมู่บ้านและชุมชนในแต่ละหมู่บ้านเป็นชุมชนเมือง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ค้าขาย

7.2 ข้อมูลทางการเกษตร ในเขตพื้นที่ยังมีการทำเกษตรกรรมพื้นบ้าน การทำสวนมะม่วง

สวนพุทรา ซึ่งปัจจุบันเหลืออยู่ค่อนข้างน้อยเต็มที 7.3 ข้อมูลแหล่งน้ำทางการเกษตร แหล่งน้ำที่ใช้ก็เป็นแหล่งน้ำใต้ดิน ขุดบ่อน้ำใช้

7.4 ข้อมูลแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) มีการใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา

- นับถือศาสนาพุทธ 98%

- ศาสนาคริสต์ 1%

- ศาสนาอิสลาม 1%

8.2 ประเพณีและงานประจำปี

- ประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม - ประเพณีวันออกพรรษา - ประเพณีทำบุญข้าวใหม่ ในเดือนสาม - ประเพณีสงกรานต์

- ประเพณีทำบุญส่ง ในเดือนสิบสอง(สิ้นปี) - ประเพณีแห่เทียนในวันเข้าพรรษา

- ประเพณีตักบาตรเทโว - ประเพณีลอยกระทง

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ในการ

ประกอบอาชีพ เช่น การประมงพื้นบ้านใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการประกอบอาชีพ ด้านภาษาถิ่นหลงเหลืออยู่ค่อนข้างน้อย เนื่องจากคนพื้นที่เหลือค่อนข้างน้อยแต่ก็ยังมีใช้ภาษาถิ่นอยู่บ้างกับคนในพื้นที่

8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก พื้นที่เทศบาลตำบลเนินพระมีพื้นที่ติดชายทะเล จึงมีการทำประมงพื้นบ้าน ประมงชายฝั่ง จึงมีทำสินค้าจากผลผลิตที่ได้จากทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เช่น อาหารทะเลแห้ง กะปิ และอื่นๆ อาหารทะเลสดๆ เช่น ปูม้า หอยแมลงภู่ กุ้ง หมึก ปลา ชนิดต่างๆ ไว้ ชายให้กับนักท่องเที่ยว สร้างเสริมรายได้ให้ชุมชน

9. ทรัพยากรธรรมชาติ
9.1 น้ำ มีลำคลองในพื้นที่ คลองน้ำหู หมู่ที่ 3,5,6,คลองทับมา หมู่ที่ 1,3,คลองหาดซุง

หมู่ที่ 1,3 คลองปึก หมู่ที่ 2,4,7

9.2 ป่าไม้ มีพื้นที่ป่าสงวนในเขต และพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ดี ยังคงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่อย่างมาก

9.3 ภูเขา ไม่มีภูเขาในพื้นที่

9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่มีทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างสมบูรณ์ มีพื้นที่ป่าสงวน ป่าชายเลน และชายทะเล ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าเป็นอย่างมาก