สำนักงาน

เทศบาลตำบลเนินพระ www.noenphracity.go.th

เลขที่ 140 หมู่ที่ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

fmovies
add google map to my website

เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน


เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร  ติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลเนินพระ
ลำดับที่
สำนัก/กอง
โทรศัพท์และเบอร์ต่อภายใน
โทรสาร
1 สำนักงานเทศบาล 0-3862-3970 0-3862-3971
2 คณะผู้บริหาร(ห้องนายกเทศมนตรี) 0-3862-3967
3 สำนักปลัดเทศบาล 0-3862-3971
4 กองคลัง 0-3862-3968
5 กองช่าง 0-3862-3969
6 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 0-3862-3972
7 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 0-3862-3970